بنر صفحه اصلی

مجله معماری آرکومنت

آرکومنت؛ لحظاتی برای معمار و معماری

Archoment

  Archoment, a moment to feel architecture

معماری باید از زمان و مکان خود صحبت کند، اما آرزوی بی زمانی را داشته باشد.

فرانک گری

معماری بازی آموخته شده، درست و باشکوه، فرم هایی است که در نور جمع شده اند.

لوکوربوزیه

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است.

میس وندروهه

معماری مانند نوشتن است. باید بارها طراحی خود را اصلاح کنید تا به نتیجه‌ی مطلوب برسید.

زاها حدید

همه معماری پناهگاه است، همه معماری عالی طراحی فضایی است که افراد موجود در آن فضا را در خود داشته باشد، نوازش کند، بزرگ کند یا تحریک کند.

فیلیپ جانسون

معماری پیروزی تخیل انسان بر مصالح، روش ها و انسان ها است تا انسان را در اختیار زمین خود قرار دهد. این حداقل الگوی هندسی چیزها، زندگی، دنیای انسانی و اجتماعی است. در بهترین حالت آن چارچوب جادویی واقعیت است که گاهی اوقات هنگام استفاده از واژه نظم به آن لمس می کنیم.

فرانک لوید رایت

در آرکومنت چه می‌بینیم و چه می‌خوانیم؟

بناهای برتر معماری

Architectural building moment

سبک‌های  معماری

Architecture style moment

معماران برتر

Architect moment

هنر در معماری

The art of Architecture

کتاب‌های برتر معماری

Architecture books moment

تاریخ معماری

 Architecture & history moment